Stonehenge in Tiel in komende Archeologie Magazine

Het was een van de grootste opgravingen van Nederland. Op het bedrijventerrein Medel-Oost net buiten Tiel werd tussen 2017 en 2020 22 hectare opgegraven. Oppervlaktevondsten, geologisch vooronderzoek en de vondst enige jaren daarvoor van belangrijke Romeinse restanten op een aanpalend, intussen bebouwd, terrein vormden de aanleiding. Op 21 juni jongstleden, de dag van de zonnewende, brachten de archeologen na vier jaar onderzoek de eerste spectaculaire resultaten van dit project naar buiten. ‘Dat dit zo lang heeft geduurd kwam niet alleen door de grote opgegraven oppervlakte en hoeveelheid vondsten, maar ook door de grote complexiteit van wat we hebben aangetroffen’, aldus Cristian van der Linde, de leider van het onderzoeksteam. Vier jaar heeft hij samen met collega’s uit de hele wereld eraan gewerkt. Hoe meer er bekend werd des te meer begon men te vermoeden dat men iets heel bijzonders onder handen had. ‘Pas enkele maanden geleden wisten we het zeker. Hier in Tiel lag een heus zonne-observatorium uit het begin van de bronstijd. Een monument dat diende om de verschillende astronomisch belangrijke data te kunnen vaststellen’.

Bestel het nummer hier!